به بخش اطلاعیه های سازمانی قطار بار خوش آمدید. خواهشمند است به تاریخ و شرایط مندرج در متن اطلاعیه توجه فرمایید و صرفا از طریق روش های ارائه شده در اطلاعیه اقدام فرمایید