به بخش مناقصات قطار بار خوش آمدید. خواهشمند است به تاریخ و شرایط مندرج در متن مناقصه توجه فرمایید و صرفا از طریق روش های ارائه شده در مناقصه اقدام فرمایید