وضعیت

مناقصه

غیرفعال

مناقصه شماره 1400/02

   موضوع مناقصه:  امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه در ايستگاه های راه آهن سطح کشور

سازمان : شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر

مدت انجام خدمات موضوع مناقصه 12 ماه

محل انجام خدمات : انبارهای توشه درايستگاه های راه آهن سراسر کشور

محل تحویل و بازگشایی پیشنهادها:  میدان راه آهن ، خیابان شوش غربی، انبار توشه راه آهن، دفتر مرکزی شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر، دبیرخانه

                                                                 فایل های ضروری:​

 

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21

مهلت ارائه پیشنهادها: تا ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ  1400/08/04

ساعت و روز تشکیل جلسه بازگشائی مناقصه: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/08/04

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ یکصد میلیون (100،000،000 ) ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی یا یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر و یا واریز به حساب شماره 0113823351001 بانک ملی شعبه مرکزی بنام شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر