اطلاعیه های سازمانی

مناقصه فراخوان پیمانکار

فراخوان شناسائی پیمانکاران واجد شرایط

با سلام و احترام

با توجه به اینکه این شرکت در نظر دارد خدمات تخلیه و بارگیری از/ به خودرو مشتری و همچنین بسته بندی بار در انبار توشه تهران را بصورت مناقصه محدود به شرح ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 17/03/1401 کتبأ به همراه مستندات هویتی ، ثبتی و رزومه و سوابق اجرائی خود به آدرس میدان راه آهن ، خیابان شوش غربی، انبار توشه راه آهن دبیرخانه شرکت توسعه بازرگانی  پیشتاز راه و شهر اعلام نمایید.

 

کارفرما  شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر

   موضوع خدمات تخلیه و بارگیری از/ به خودرو مشتری و بسته بندی بار مشتری

مدت انجام خدمات: 12 ماه

محل انجام خدماتانبارتوشه در ايستگاه راه آهن تهران

سایر شرایط در صورت واجد شرایط شناخته شدن پیمانکاران، کارفرما نسبت به ارسال مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه محدود به پیمانکاران واجد شرایط جهت ارائه قیمت پیشنهادی اقدام خواهد نمود.

اعلام کتبی بابت تمایل به همکاری هیچ گونه حقی را برای شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید.

 

 

شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر