اطلاعیه شماره 2 مربوط به فراخوان مناقصه عمومی “امور تصدی و بازاریابی انبارهای توشه در ایستگاه های راه آهن سراسر کشور”

قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه پیرو فراخوان شناسائی اداره امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه در ايستگاه های راه آهن توسط شرکت توسعه...

ادامه مطلب