شرایط و مقررات استفاده از خدمات قطاربار

 • بارنامه پس از صدور، به عنوان رسید قبول محموله برای حمل به فرستنده بار تسلیم و پس از تحویل بار به گیرنده در مقصد و اخذ امضاء ظهر نسخه دوم از درجه اعتبار ساقط است.
 • هرگونه خسارتی ناشی از نقص لفاف و عدم استحکام بسته بندی و یا عدم تجانس محمولات موجود در یک بسته به وجود آید و یا خسارت ناشی از حوادث و سوانح غیر قابل اجتناب (فورس ماژور) به محمولات وارد شود، مسئولیت آن به عهده متصدیان حمل نخواهد بود.
 • محمولات ارائه شده به حمل در مقابل حوادث بیمه خواهند شد و غرامت خسارت وارده بر اساس ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا در بارنامه مسترد و به ادعاهای علاوه بر ارزش اظهار شده ترتیب اثر نخواهد شد.
 • لفاف و بسته بندی محمولات ارائه شده به حمل باید کافی و متناسب با نوع کالا بوده، به طوری که در طول حمل محموله را از صدمات احتمالی محفوظ نماید، خسارت وارده به محمولات ناشی از نقص و کافی نبودن لفاف به عهده متصدی حمل نخواهد بود.
 • چنانچه آدرس گیرنده اشتباه و یا گیرنده در محل نباشد، کرایه حمل شهری مراجعات بعدی و حق انبارداری طبق تعرفه از گیرنده وصول خواهد شد.
 • طبق ماده 59 تعرفه راه آهن، هر گونه اعتراض بعد از بردن توشه از انبار به عمل آید پذیرفته نخواهد شد.
 • حق انبارداری محمولاتی که به علل فوق در انبار ها بلاتکلیف باشند، از 48 ساعت پس از ورود به انبار مقصد طبق تعرفه‌های شرکت از گیرنده وصول خواهد شد.
 • چنانچه تا 6 ماه پس از صدور این قبض دستیابی به گیرنده و یا فرستنده میسر نگردد، شرکت حق خواهد داشت برابر تشریفات قانونی، محموله را حراج و حقوق خود را از حاصل فروش استیفاء نماید. مهلت حراج برای محمولات فاسد شدنی حداکثر 48 ساعت پس از ورود به انبار مقصد خواهد بود.
 • نقود اسکناس و بسته های جواهرات و شمش و مسکوک و مصنوع طلا و نقره و زیورآلات و اوراق بهادار به حمل پذیرفته نخواهد شد و نباید در بسته‌هایی که به عنوان توشه تحویل می‌دهند قرار دهند و در صورت مفقود شدن توشه، به ادعای در مورد اشیاء فوق الذکر در بسته مفقوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص ظاهری در بسته بندی محمولات و بروز مغایرت در تعداد بسته ها در مقصد، می‌بایست بلادرنگ موارد مشروح قبل از خروج کالا از انبار توسط گیرنده و متصدی تحویل کالا صورت جلسه گردد و در غیر این صورت مسئولیتی متوجه شرکت حمل‌کننده نخواهد بود.
  تبصره – به بارهای فاسد شدنی که به دلیل تاخیر در ارسال و تحویل و تحویل بار دچار فساد می‌گردند، خسارتی پرداخت نمی‌شود.
 • صاحب کالا اعم از فرستنده یا گیرنده قبول می‌نماید موارد غیر مذکور در این متن تابع قوانین و مقررات تعرفه حمل کالا و مسافر با راه آهن ج.ا.ا مصوب خرداد 1343 و اصلاحیه و الحاقیه‌های بعدی خصوصا مصوبات و دستورالعمل های شرکت راه آهن مورد استناد و عمل خواهد شد.
 • در بارنامه‌های صادره به محمولاتی که وزن آن‌ها کمتر از 20 کیلوگرم باشند، 20 کیلوگرم محاسبه خواهد شد و همچنین کف قیمتی هر بارنامه 200 هزار ریال می‌باشد.
 • مهلت ارسال مدارک بارهای خسارت دیده توسط مشتری نهایتا 20 روز پس از تحویل فرم بوده و مشتری می‌بایست در مهلت تعیین شده مدارک را به نماینده بیمه مستقر در انبار توشه محل وقوع خسارت تحویل نماید.