شرایط و مقررات ارسال بار با قطار

  • تمامی مرسولات با توجه به ارزش ارسال شده در مبدا تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
  • بسته بندی مرسولات باید مطابق استانداردهای بیمه باشد، در غیر این صورت شامل بیمه حوادث نمی‌شود.
  • مرسولات باید سه ساعت قبل از حرکت قطار به انبار توشه تحویل شود.
  • بسته‌های حاوی اشیاء قیمتی، پول نقد، اسناد و مدارک و اوراق بهادار ارسال نخواهد شد.
  • حمل مواد اشتعال‌زا و مواد غذایی فاسد شدنی با قطار امکان‌پذیر نخواهد بود.
  • پس از 48 ساعت از ورود کالا به انبار توشه مقصد هزینه انبارداری محاسبه و از گیرنده دریافت می‌شود.
  • در تمام مراحل ارسال بار، فرستنده و گیرنده توسط پیامک از وضعیت بار مطلع خواهند شد.