احمد استاد حسین :  رئیس هیئت مدیره

مجید فغانی : عضو هیئت مدیره