اطلاعات ارسال کننده
شهر مبدا
شهر مقصد
نام ارسال کننده
نام خانوادگی ارسال کننده
شماره ارسال کننده
کد ملی ارسال کننده
نیازمند پیک برای ارسال کننده ام:
آدرس ارسال کننده

اطلاعات دریافت کننده
نام دریافت کننده
نام خانوادگی دریافت کننده
شماره دریافت کننده
کد ملی دریافت کننده
اطلاعات مرسوله
عنوان
عرض بسته
وزن بسته
طول بسته
تعداد
ارتفاع
ارزش کالا

مایعات
ویژه شکستنی

اطلاعات مرسوله
شهر مبدا
شهر مقصد
وزن بسته به کیلوگرم
طول بسته به سانتی متر
عرض بسته به سانتی متر
ارتفاع بسته به سانتی متر
ارزش کالا به ریال